Ympäristökeskus kehui mäntyöljytehtaan ympäristövaikutusten arviointia

Länsi-Suomi

Rauma Forest Chemicals Oy suunnittelee Raumalle mäntyöljytislaamoa. Yhtiön teettämä ympäristövaikutusten arviointi on ollut Lounais-Suomen ympäristökeskuksen tarkastelussa, ja ympäristökeskus katsoo arvioinnin olevan pääosin onnistunut ja riittävä.

Tislaamosuunnitelman tavoitteet, tarkoitus ja laajuus ovat ympäristökeskuksen mielestä kuvattu arvioinnissa hyvin. Arvioinnissa käydään myös läpi tislaamon vaikutukset mereen, ilmanlaatuun, kaupunkikuvaan ja liikenteeseen. Lisäksi selvitystyössä tutkittiin, miten hanke vaikuttaa ihmisten välisiin sosiaalisiin suhteisiin työllisyyden ja talouskehityksen kautta.

Ympäristökeskus näki arvioinnissa myös tiettyjä puutteita. Jos tislaamossa tullaan harjoittamaan mäntyöljyn jatkojalostusta, saattaa seurauksena olla hajuhaittoja, mutta tätä vaihtoehtoa ei ole kartoitettu. Lisäksi vaikutukset saattaisivat olla yleisölle vaikeasti hahmotettavissa, koska tislaamo rakennettaisiin Metsä-Botnian ja Metsä-Rauman tehtaiden välittömään läheisyyteen. Lisäksi ympäristökeskuksen mielestä selvityksen ammattiterminologia saattaa tuottaa kansalaisille haasteita.

Kokonaisuutena ympäristökeskus kuitenkin katsoo arviointiprosessin onnistuneen ”kohtuullisen hyvin”, etenkin kun ottaa huomioon sen kireän aikataulun. Selvitys täyttää ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain vaatimukset.

Ennen rakennustöiden aloittamista Rauma Forest Chemicals Oy tarvitsee rakennusluvan Rauman kaupungin ympäristölautakunnalta. Tämän jälkeen yhtiön on vielä ennen laitoksen käyttöönottoa anottava Lounais-Suomen ympäristökeskukselta ympäristölupa, jonka yhteydessä esitetään kattava ympäristövaikutusten seurantaohjelma.

Share on social media