Hajupaneeli on suorittanut tehtävänsä

VTT:n asiantuntijapalvelun toteuttama asukaspaneelitutkimus Metsä-Botnian ja Forchemin Rauman tehtaan häiritsevien hajujen vaikutuksista on saatu päätökseen.
Tämä viidennen kerran suoritettu lähialueiden asukkaiden paneelitutkimus toteutettiin 1. maaliskuuta – 31. elokuuta 2011 välisenä aikana. Samanlainen paneelitutkimus on toteutettu samana ajanjaksona myös vuosina 1997, 1999, 2001 ja 2006.
Kun verrataan aikaisempina vuosina suoritettujen vastaavien paneelitutkimuksien tuloksia, Rauman Metsä-Botnia -tehtaan hajujen keskimääräinen esiintyvyys pysyi samana yhdessä prosentissa ja ei-toivottujen hajujen esiintyminen on laskenut prosentista alle yhteen prosenttiin. Niiden asukkaiden määrä, jotka pitävät tehtaan hajuja edes jossain määrin häiritsevänä, on noussut hiukan kahdeksasta prosentista kolmeentoista prosenttiin.
Hajujen esiintyminen Forchem-laitoksesta jäi tämän tutkimusmenetelmän havaitsemisrajojen alle. Samoin ei-toivottu hajuindeksi jää tämän tutkimusmenetelmän havaitsemisrajan alapuolelle eikä ylitä 10 prosentin tasoa, mikä osoittaa, että haitallisia hajuja ei ole. Forchem-laitoksen aiheuttama haju on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 2006 tehdyssä tutkimuksessa.
Usein sellu- ja mäntyöljytehtaiden hajut sulautuvat ”hajujen sekoitukseksi”, mutta tarkkailijat tunnistivat hajujen lähteet melko luotettavasti.

Vapaaehtoisten työn luotettavuus
Tutkimusta varten alueen paikallisista asukkaista kerätty paneeli havainnoi kuuden kuukauden ajan kuinka usein ja millaisia hajuja alueella esiintyi. Hajunseurantalomakkeet palautettiin tutkimuksen suorittaneelle VTT:n asiantuntijalle. Hajujen ja huomattavasti häiritsevien hajujen esiintymistiheys sekä hajujen ei-toivottavuus kullekin viikoittaiselle ajanjaksolle ja koko tutkimusjakson ajalle laskettiin havaintoaineiston perusteella. VTT: n mukaan asukaspaneelin työ oli luotettavaa.

Asukkaiden paneelitutkimuksen osanottajat rekrytoitiin vuoden 2006 tutkimukseen osallistuneiden joukosta. Lisäksi uusia osallistujia etsittiin sanomalehti-ilmoituksilla. Yhteensä 42 osallistujaa havainnoi aktiivisesti hajuja kotiympäristössään koko tutkimuksen ajan. Suurin osa osallistujista asui alle 5 km päässä tehtaasta, mutta muutama asui kauempana. Suurin osa osallistujista oli mukana samassa vuonna 2006 suoritetussa tutkimuksessa. Osallistumisvaatimuksiin sisältyi vähintään 16 vuoden ikä ja normaali hajuaisti.

Lisätietoja:
VTT, tutkija Tuula Kajolinna, puh. 040 562 4379
Forchem, laatu- ja ympäristöpäällikkö Anu Valtonen, puh. +358 50-3104439
Metsä-Botnia, viestintäpäällikkö Leena Salminen, puh. 050 5989 301

Terminologia
Hajujen esiintyminen on prosentteina kokonaisajasta (24 h / päivä tai 8760 h / vuosi).
Ei-toivottu hajuindeksi mittaa, kuinka moni asukaspaneelin osanottaja pitää hajua häiritsevänä.
Hajun aiheuttaman häiriön taso mitataan luokitusasteikolla 0-3, jossa 0 osoittaa, että haju ei ole ollenkaan häiritsevä, 1 että se on vähän häiritsevä, 2 selvästi häiritsevä ja 3 erittäin häiritsevä.